Reference

VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o. trgovačko je društvo registrirano za projektiranje, izgradnju i održavanje objekata u građevinarstvu. Izvodimo radove na izgradnji, rekonstrukciji i gospodarsko-tehničkom održavanju:

Hidrograđevnih objekata

 • bujica i bujičnih tokova
 • vodotokova rijeka
 • vodoprivrednih objekata
 • vodosprema
 • retencija
 • brana i akumulacija

Komunalne infrastrukture:

 • sustavi vodovoda
 • sustavi odvodnje oborinskih i otpadnih voda
 • uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • plinovoda

Niskogradnje:

 • prometnica
 • nasipa
 • mostova

Pomorskim radovima:

 • komunalnih lučica
 • ribarskih luka
 • marina
 • obala i plaža

Reciklažu građevinskog neopasnog otpada:

 • prikupljanje i preuzimanje građevinskog neopasnog otpada
 • obrada i prodaja recikliranog materijala

Popis uspješno izvršenih ugovora

Predmet ugovoraNaručiteljOsnovne karakteristike projekta
LUKE, GATOVI, PRISTANIŠTA
Građenje komunalne luke San Pelagio - grupa 2Lučka uprava Rovinj, Riva A. Rismondo 2, Rovinj i Grad Rovinj, Trg Matteotti 2, Rovinj- Radovi na izgradnji gatova (vezova)
- Podmorski radovi
Dogradnja gata luke Vrsar za prihvat i
smještaj ribarskih plovila
Lučka uprava Poreč, Obala maršala Tita 21, Poreč- Podmorski radovi
- Radovi na dogradnji gata
Radovi na sanaciji carinskog gata u luci NovigradLučka uprava Umag - Novigrad, Trgovačka 1, Umag / Mandrač 3, Novigrad- podmorski iskop
- betonski radovi pod morem
Produbljenje akvatorija PorporelaLučka uprava Umag -Novigrad, Trgovačka 1, Umag / Mandrač 3, Novigrad- podmorski iskop
- odvoz materijala
Radovi na rekonstrukciji dijela luke otvorene za javni promet unutar lučkog područja Novigrad (Porporela)Lučka uprava Umag - Novigrad,Trgovačka 1, Umag / Mandrač 3, Novigrad- izgradnja lukobrana - L= 95,0 m
- izrada novog obalnog zida - L= 60,0 m
- uređenje obale novim kamenim popločenjem - A=255,0 m²
- asfaltiranje površina oko gradilišta - A=570,0 m²
- ugradnja kamenih poklopnica - L= 277,0 m
- Izrada hidrantskog voda DN 100 - L= 170,0 m
- Izrada hidrantskog voda DN 80 - L= 23,0 m
- Izrada vodovoda PEHD 63 mm - L= 220,0 m
Sanacija i proširenje obale u Novigradu (ZD)Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14 Zagreb
Općina Novigrad, Trg Kralja Tomislava 1, Novigrad
- zemljani radovi: Iskopi u podmorskom i nadmorskom dijelu terena, kao i izrada podmorskog zaštitnog nasipa nožice obalnog zida i nasipavanja
- betonski radovi: montaža metalne oplate za podmorsko betoniranje, slaganje armature i ugradba podmorskog betona kontraktorom
- oborinska odvodnja: izrada mreže oborinske odvodnje, sa ugradbom separatora ulja i masti
- kamenarski radovi: ugradba kamenih obalnih poklopnica (masiva), te popločenje platoa obale
- ostale površine: postavljanje rubnjaka, odvodnih betonskih rigola, slivnih rešetki, okna, priprema posteljice - podloge za asfaltiranje, asfaltiranje
- hortikultura: uređenje zelenih površina, sadnja stablašica i niskog grmolikog raslinja, ugradnja parkovnih klupica za odmor
- izrada bušenih pilota kroz rahlo tlo i stijensku masu, postava armature i betoniranje pilota
UREĐENJE PLAŽA I ŠETNICA
Sanacija plaže i šetnice Škver od profila 3A do 9Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj- Radovi na uređenju plaže
Izgradnja plaže i šetnice Škver od profila 9 do profila 12, I. faza - II. etapaGrad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj- Radovi na uređenju plaže
- Podmorski radovi
NEPOKRETNO KULTURNO DOBRO - PARK PRIRODE
Izvođenje radova na obnovi i pojačanom održavanju Premužićeve staze u Parku prirode VelebitMinistarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
GRAĐENJE I OPREMANJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA
Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta BaškaOpćina Baška, Palada 88, Baška- Građevinski, monterski i geodetski radovi
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorištaVinodolska općina, Bribir 34, Bribir- Građevinski, monterski, obrtnički i geodetski radovi
VODOSPREME
Izgradnja vodospreme Peice-Josinovac 200 m³ sa pristupnom cestom i cjevovodom uz vodospremu u duž.=185 m i elektroradovima na VSGKD Komunalac Senj, Splitska 2, Senj- Izgradnja armiranobetonske vodospreme kapaciteta V= 200,0 m³, svi građevinski, monterski i završni radovi
- Izgradnja dovodnog i odvodnog cjevovoda Ductil DN 150, L= 369,0 m
- elektroinstalacije, sustav zaštite od munje, uzemljenje i izjednačenje potencijala, ispitivanje instalacija i tehnička dokumentacija
Izgradnja vodospreme Prizna 200 m³ sa pristupnom cestom i cjevovodom uz vodospremu u naselju PriznaGKD Komunalac Senj, Splitska 2, Senj- Izgradnja armiranobetonske vodospreme kapaciteta V= 200,0 m³, svi građevinski, monterski i završni radovi
- Izgradnja prilazne ceste sa svim radovima
- elektroinstalacije, sustav zaštite od munje, uzemljenje i izjednačenje potencijala, ispitivanje instalacija i tehnička dokumentacija
UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Premantura - 1. faza (projektiranje, dobava, montaža, izgradnja, testiranje i puštanje u rad)Albanež d.o.o., Pomer 1, Pula- izgradnja 1. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - mehanički predtretman za 8.400 ES (rešetka, fino sito, pjeskolov-mastolov)
- pristupna prometnica do platoa i unutar platoa UPOV-a, duljine 400,0 m s pripadajućom infrastrukturom
- dovodni kanalizacijski cjevovodi DN250-400 u duljini 1.250,0 m
- vodoopskrbni cjevovod u duljini 1.116,0 m
- EK instalacije u duljini 880,0 m
- rekonstrukcija CS Stupice
RETENCIJE
Građenje Retencije C1 - Cres (dodatni radovi - nabava OP iz 2012. godine)HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb- zamjena materijala temeljnog tla nosivim zamjenskim materijalom, ugradnja geotekstila, podbetoniranje
Građenje Retencije C1 - CresHRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb- Izgradnja retencije volumena 11.000,0 m³
- izgradnja preljevne građevine i odvodnog kanala
- Ab zidovi i temelji retencije + kamena obloga
- izrada ulazne rampe
- Hortikultura
IZGRADNJA I/ILI REKONSTRUKCIJA VODOVODA I ODVODNJE
Građenje vodovodnog ogranka Bodulovo - spojni cjevovod i zamjenaKD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, Rijeka- Građevinski, monterski i geodetski radovi
Građenje vodovodnog ogranka, ogranka sanitarne odvodnje i CS ŠodićiKD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, Rijeka- Radovi na izgradnji vodovodnog ogranka, ogranka sanitarne odvodnje i crpne stanice
Izgradnja vodovodnog ogranka starogradska jezgra OprtaljIstarski vodovod d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet- Građevinski, monterski i geodetski radovi
Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Livade6. MAJ ODVODNJA d.o.o., triblje 2, Umag- Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže s crpnom stanicom i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda
Radovi na izgradnji sanitarne i oborinske kanalizacije naselja Trbušnjak u Senju - II fazaVodovod i odvodnja d.o.o. Senj, Splitska 2, Senj - Radovi na izgradnji sanitarne i oborinske kanalizacije (razdjelni sustav) - 4.700,00 m, PEHD cijevi profila od DN 250 mm do DN 630 mm
- zemljani, betonski, montažerski radovi, ispitivanja, geodetski radovi
- Izrada kućnih priključaka
- Izgradnja upojnog bunara
- Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje zagađenih oborinskih voda - separatora
- Izmještanje vodovoda
- prelaganje postojećih vodovodnih instalacija
- Izrada opskrbnog mimovoda
- Bypass
- Proširenje ceste na trasi kanalizacije
LOT 3: Dio G - Izgradnja kanalizacije i izgradnja / rekonstrukcija vodovoda područja Tibljaši-Škurinje; Dio H - Gradnja / rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda područja Donja Drenova - Južni dio; 1. fazaKD Vodovod i kanalizacija d.o.o.za vodoopskrbu i odvodnju, Dolac 14, Rijeka- Radovi na izvođenju razdjelnog sustava kanalizacije (Pe, PVC
DN 250 - 2.076,35 m
DN 300 - 2.620,32 m
DN 400 - 2.431,39 m
DN 700 - 670,70 m
- Radovi na izvođenju vodovoda (Ductil)
DN 100 - 1.477,55 m
DN 150 - 1.055,32 m
- DTK kanalizacija: 5.759,83 m - Sanacija kanalizacije bez iskopa: 48,0 m
- Kolnička konstrukcija (BNS + AB; BNHS): 7.683,0 m; 30.414,60 m²
- Izgradnja kanalizacijskih i vodovodnih kućnih priključak
- Izgradnja armiranobetonskih revizijskih i rasteretnih okan
- Ugradnja PE tangencijalnih revizijskih okana
- Izgradnja upojne građevine: kapacitet 525,0 m³
- Izgradnja redukcijske stanice
Izmještanje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže, u sklopu projekta “Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča”Odvodnja Poreč d.o.o., za djelatnost javne odvodnje, Poreč, Mlinska 1- Izgradnja sanitarnih gravitacijskih kolektora:
DN 400 - 1.117,02 m - PP
DN 500 - 680,27 m - GRP
DN 600 - 2.015,43 m - GRP
- Izgradnja tlačnih cjevovoda - DUCTILE:
DN 150 = 271,63 m
DN 250 = 726,25 m
DN 300 = 2.006,03 m
DN 350 = 966,34 m
- Izgradnja crpnih stanica:
CS Mornarica - Q = 184,00 l/s
CS Astra 2 - Q = 128,04 l/s
CS nogometno igralište - Q = 300,20 l/s
- Sanacija kanalizacije metodom bez kopanja promjera cijevi od DN 250 do DN 400
CIPP metoda = 1.411,80 m
FFT metoda = 1.171,60 m
- Sanacija i obrada direktnih priključaka tehnologijom robota - 5 komada
- Sanacija podmorskog ispusta: DN 400 - L = 35,0 m
- Izrada kamene obaloutvrde: L = 65,0 m
- Kolnička konstrukcija: BNHS, d= 6,0 cm, L = 600,0 m; A = 3.000,00 m2
- Armiranobetonska revizijska okna: 122 kom
- Geodetski radovi: iskolčenje i izrada elaborata iskolčenja za 7.756,49 m trase i 3 objekta
Oborinska kanalizacija i infrastrukturni priključci s rekonstrukcijom postojeće ceste; Oborinska kanalizacija (Dionica Matuljska cesta - Vaga) i infrastrukturni priključci za stanove POS-a OpatijaGrad Opatija, Maršala Tita 3, Opatija- radovi na izgradnji oborinskog kolektora PVC - UKC Ø 400; L= 280,0 m s izvedbom AB okana i priključaka
Izgradnja sanitarne kanalizacije RZ Žegoti-Šporova jama-Jurčići II faza -Grad KastavKD Vodovod i kanalizacija d.o.o.za vodoopskrbu i odvodnju, Dolac 14, Rijeka- radovi na izgradnji sanitarnog kolektora (702,75 m)
- radovi na izgradnji tlačnog voda (435,0 m)
Izvođenje radova redovitog održavanja - građevinski radovi na izradi oborinske odvodnje na ŽC 5016 lokacija Permani i ŽC 5053 lokacija PobriCeste Rijeka d.o.o., Industrijska zona Kukuljanovo 377, Kukuljanovo
Izvođenje radova na izgradnji dijela kanalizacijskog sustava Tribalj, dionica Most Ričina - UPOV TribaljVinodolska općina, Bribir 34, Bribir- građevinski radovi
- radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava: PVC-UKC Ø315, l=2.9945,01 m, sa izvedbom PEHD i AB okana
Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava oborinske i otpadne vode Bribir, Vrba-Kičeri-Stokolin, I.fazaVinodolska općina, Bribir 34, Bribir- građevinski radovi
- radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava: PEST Ø600, l=828,0 m, sa izvedbom PEHD i AB okana
- radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava: PVC Ø315, l=678,0 m, sa izvedbom PEHD i AB okana
IZGRADNJA I/ILI REKONSTRUKCIJA PROMETNICA
Građenje komunalne luke San Pelagio - grupa 3Lučka uprava Rovinj, Riva A. Rismondo 2, Rovinj i Grad Rovinj, Trg Matteotti 2, Rovinj- Radovi na izgradnji pristupne ceste s parkiralištem
Gradnja dijela ceste Ivanjska - Ž5064 u Novom VinodolskomGrad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1, Novi Vinodolski- Građevinski, monterski i geodetski radovi
Radovi na sanaciji kolnika i mosta na LC 58109, Dionica Klana - PilanaŽupanijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, ul. Nikole Tesle 9/x, Rijeka- demontaža i rušenje starog mosta
- zemljani, betonski, armiranobetonski radovi na izradi novog mosta
- zidarski radovi
- asfalterski radovi
- radovi na oborinskoj odvodnji
Izvođenje radova na sanaciji postojećeg potpornog zida i nogostupa uz pristupnu cestu luci u LovranuOpćina Lovran, Šetalište Maršala Tita 41, Lovran- Izgradnja armiranobetonskog potpornog zida
- izrada školjere u moru
Izrada kružnog raskrižja Mošćenička Draga na cesti D66, dionica 003, st. 22+950 kmCeste - Rijeka d.o.o., Industrijska zona Kukuljanovo 377, Kukuljanovo- radovi na izgradnji kružnog raskrižja, obim radova 453,39 m
RADOVI NA IZRADNJI I OPREMANJU GROBLJA
Izvođenje radova na izgradnji niša, blok 102, na groblju KozalaKD Kozala d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, Rijeka- Građevinski, monterski i geodetski radovi
Izvođenje građevinskih radova na dovršenju kružnih niša na polju G-9-D, II dio na C.G.G. DrenovaKD Kozala d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, Rijeka- Građevinski, monterski i geodetski radovi
Izvođenje pripremnih građevinskih radova na polju G-10 na C.G.G. DrenovaKD Kozala d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, Rijeka- Građevinski, monterski i geodetski radovi
Izvođenje radova na nastavku ograđivanja C.G.G. Drenova prema grobnom polju G-9KD Kozala d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, Rijeka- Građevinski, monterski i geodetski radovi
Izvođenje radova na C.G.G. Drenova, polje G-9, obračunska cjelina D i polje G-10, obračunska cjelina AKD Kozala d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, Rijeka- Građevinski, monterski i geodetski radovi
RADOVI NA IZRADNJI I OPREMANJU GROBLJA
Građenje pregradne građevine-Betonske brane Škurinjski potok za 2011. god.HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb- građenje pregradne građevine - betonske brane
Građenje pregradne građevine-Betonske brane Škurinjski potok (dodatni radovi-nabava po OP iz 2010.god.HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb- građenje pregradne građevine - betonske brane
- dodatni radovi
IZVOĐENJE BETONSKOG KANALA - MIKROTUNELIRANJE
Kanal Pragrande - Dolinka, izvođenje građevinskih i drugih radovaHRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb- izrada betonskog kanala, L= 1.931,74 m
- izrada kanala od betonskih cijevi Ø 1800 mm mikrotuneliranjem, L=425,0 m
RADOVI NA VODOTOCIMA I BUJICAMA
Rampa za potrebe održavanja Rječine - stacionaža 1+235.83 za 2012. godinuHRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb- izgradnja trajne silazne rampe dužine 46,0 m sa svim potrebnim radovima
- izgradnja pješačkog mosta
Izgradnja oštećenih objekata, obaloutvrda vodotoka RječineHRVATSKE VODE VGO za slivove sjevernoga Jadrana Đure Šporera 3 Rijeka
Izgradnja poprečnih i linijskih objekata duž bujice Duboki JarakHRVATSKE VODE VGO za slivove sjevernoga Jadrana Đure Šporera 3 Rijeka
Radovi održavanja vodnih građevina (poprečni i uzdužni objekti duž korita) na vodotoku r.Rječina i b.Duboki JarakHRVATSKE VODE VGO za slivove sjevernoga Jadrana Đure Šporera 3 Rijeka
Građenje utočnog objekta Volosko u moreHRVATSKE VODE VGO za slivove sjevernoga Jadrana Đure Šporera 3 Rijeka
ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA
Održavanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Primorsko-goranske županije, branjeno područje br.23.: Područja malih slivova Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otociHRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
PREVENTIVNA, REDOVNA I IZVANREDNA OBRANA OD POPLAVA
Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 23: područje malih slivova “Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci”.HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
OSTALI RADOVI
Izvođenje građevinskih radova na polaganju plinovoda u sklopu izgradnje sanitarne kanalizacije grada KastvaEnergo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
Izgradnja javne rasvjete i ceste C1.E., lokacija Industrijska zona KukuljanovoCeste Rijeka d.o.o., Industrijska zona Kukuljanovo 377, Kukuljanovo- građevinski radovi
- radovi na montiranju / ugradnji fekalne i oborinske kanalizacije
- radovi na instalaciji javne rasvjete
Izvedba javne rasvjete i strujnih priključaka za prihvat brodova na rivi u NovigraduOpćina Novigrad, Trg Kralja Tomislava 1, Novigrad- građevinski radovi: iskopi, izrada temelja, zatrpavanja
- električarski radovi: ugradba kablova, montaža kandelabera, montaža ormarića za priključke, priključak na glavni vod
- završni radovi: mjerenja, prespajanja, izmještanja
- izrada elaborata izvedenog stanja,
chevron-down-circlechevron-right-circle