Djelatnost

Vodogradnja

Vodogradnja ili hidrotehnika je dio građevinarstva koji se bavi građevinskim i drugim zahvatima koji omogućuju gospodarenje vodama, to jest iskorištavanjem vodnih snaga, melioracijama, plovnim putovima i lukama, regulacijama vodotoka (vodnogospodarska vodogradnja), te vodoopskrbom, odvodnjom i zaštitom voda od onečišćenja (zdravstvena vodogradnja). Vodogradnjama se katkada nazivaju i građevine i radovi kojima se ti zahvati ostvaruju: brane, hidroelektrane, vodne akumulacije (umjetna jezera), nasipi za obranu od poplava, melioracije tla, objekti za pročišćavanje i zaštitu voda (obrada vode), neplovni i plovni kanali, luke i pristaništa, regulacije vodotoka i regulacijske građevine, vodospreme, vodozahvatne građevine, vodovodi i cjevovodi, kanalizacije i drugo...

Niskogradnja

Područje građevinarstva koje obuhvaća planiranje, projektiranje, izvođenje radova i izgradnju građevina u tlu ili u razini površine tla, kao što je izvođenje zemljanih radova (iskopi, nasipi, poravnanja), gradnja geotehničkih građevina (brane, tuneli, podzemne građevine, temelji), mostova i vijadukata, prometnica (ceste, željeznice) i poljoprivr. građevina (sustavi odvodnje i natapanja) te vodogradnja (regulacija vodotoka, kanali, vodovod, kanalizacija i dr.).

Ostali građevinski radovi

Osim vodogradnjom i niskogradnjom naša se tvrtka uspješno bavi i ostalim građevnskim radovima...

Reciklaža građevinskog neopasnog otpada

Prikupljanje i preuzimanje građevinskog neopasnog otpada te obrada i prodaja recikliranog materijala